wing tiếng Anh là gì?

wing tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng wing trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ wing tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm wing tiếng Anh
wing
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ wing

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: wing tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

wing tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ wing trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ wing tiếng Anh nghĩa là gì.

wing /wi /

* danh từ
– (động vật học); (thực vật học) cánh (chim, sâu bọ; qu, hạt)
=to lend (add) wing to+ chắp cánh cho, làm cho chạy mau
– sự bay, sự cất cánh; (nghĩa bóng) sự bay bổng
=on the wing+ đang bay
=to take wing+ cất cánh bay, bay đi
– (kiến trúc) cánh, chái (nhà)
=the east wing of a building+ chái phía đông của toà nhà
– cánh (máy bay, quạt)
– (hàng hi) mạn (tàu)
– (số nhiều) (sân khấu) cánh gà
– (quân sự) cánh
=right wing+ cánh hữu
=left wing+ cánh t
– phi đội (không quân Anh); (số nhiều) phù hiệu phi công
– (thể dục,thể thao) biên
=right wing+ hữu biên
=left wing+ t biên
-(đùa cợt) cánh tay (bị thưng)
– (thông tục) sự che chở, sự bo trợ
=under the wing of someone+ được người nào che chở
=to take someone under one’s wing+ bo trợ ai
!to clip someone’s wings
– hạn chế sự cử động (tham vọng, sự tiêu pha) của ai; chặt đôi cánh của ai (nghĩa bóng)
!to come on the wings of the wind
– đến nhanh như gió

* ngoại động từ
– lắp lông vào (mũi tên)
– thêm cánh, chắp cánh; làm cho nhanh hn
=fear winged his steps+ sự sợ h i làm cho nó chạy nhanh như bay
=to wing one’s words+ nói liến thoắng
– bay, bay qua
=to wing one’s way+ bay
– bắn ra
=to wing an arrow+ bắn mũi tên ra
– bắn trúng cánh (con chim); (thông tục) bắn trúng cánh tay
– (kiến trúc) làm thêm chái
=to wing a hospital+ làm thêm chái cho một bệnh viện
– (quân sự) bố phòng ở cánh bên

wing
– (cơ học) cánh
– cantiliver w. cánh mạng tự do
– swept w. (cơ học) cánh hình mũi tên

Thuật ngữ liên quan tới wing

Tóm lại nội dung ý nghĩa của wing trong tiếng Anh

wing có nghĩa là: wing /wi /* danh từ- (động vật học); (thực vật học) cánh (chim, sâu bọ; qu, hạt)=to lend (add) wing to+ chắp cánh cho, làm cho chạy mau- sự bay, sự cất cánh; (nghĩa bóng) sự bay bổng=on the wing+ đang bay=to take wing+ cất cánh bay, bay đi- (kiến trúc) cánh, chái (nhà)=the east wing of a building+ chái phía đông của toà nhà- cánh (máy bay, quạt)- (hàng hi) mạn (tàu)- (số nhiều) (sân khấu) cánh gà- (quân sự) cánh=right wing+ cánh hữu=left wing+ cánh t- phi đội (không quân Anh); (số nhiều) phù hiệu phi công- (thể dục,thể thao) biên=right wing+ hữu biên=left wing+ t biên-(đùa cợt) cánh tay (bị thưng)- (thông tục) sự che chở, sự bo trợ=under the wing of someone+ được người nào che chở=to take someone under one’s wing+ bo trợ ai!to clip someone’s wings- hạn chế sự cử động (tham vọng, sự tiêu pha) của ai; chặt đôi cánh của ai (nghĩa bóng)!to come on the wings of the wind- đến nhanh như gió* ngoại động từ- lắp lông vào (mũi tên)- thêm cánh, chắp cánh; làm cho nhanh hn=fear winged his steps+ sự sợ h i làm cho nó chạy nhanh như bay=to wing one’s words+ nói liến thoắng- bay, bay qua=to wing one’s way+ bay- bắn ra=to wing an arrow+ bắn mũi tên ra- bắn trúng cánh (con chim); (thông tục) bắn trúng cánh tay- (kiến trúc) làm thêm chái=to wing a hospital+ làm thêm chái cho một bệnh viện- (quân sự) bố phòng ở cánh bênwing- (cơ học) cánh- cantiliver w. cánh mạng tự do- swept w. (cơ học) cánh hình mũi tên

Đây là cách dùng wing tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ wing tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

wing /wi /* danh từ- (động vật học) tiếng Anh là gì?
(thực vật học) cánh (chim tiếng Anh là gì?
sâu bọ tiếng Anh là gì?
qu tiếng Anh là gì?
hạt)=to lend (add) wing to+ chắp cánh cho tiếng Anh là gì?
làm cho chạy mau- sự bay tiếng Anh là gì?
sự cất cánh tiếng Anh là gì?
(nghĩa bóng) sự bay bổng=on the wing+ đang bay=to take wing+ cất cánh bay tiếng Anh là gì?
bay đi- (kiến trúc) cánh tiếng Anh là gì?
chái (nhà)=the east wing of a building+ chái phía đông của toà nhà- cánh (máy bay tiếng Anh là gì?
quạt)- (hàng hi) mạn (tàu)- (số nhiều) (sân khấu) cánh gà- (quân sự) cánh=right wing+ cánh hữu=left wing+ cánh t- phi đội (không quân Anh) tiếng Anh là gì?
(số nhiều) phù hiệu phi công- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) biên=right wing+ hữu biên=left wing+ t biên-(đùa cợt) cánh tay (bị thưng)- (thông tục) sự che chở tiếng Anh là gì?
sự bo trợ=under the wing of someone+ được người nào che chở=to take someone under one’s wing+ bo trợ ai!to clip someone’s wings- hạn chế sự cử động (tham vọng tiếng Anh là gì?
sự tiêu pha) của ai tiếng Anh là gì?
chặt đôi cánh của ai (nghĩa bóng)!to come on the wings of the wind- đến nhanh như gió* ngoại động từ- lắp lông vào (mũi tên)- thêm cánh tiếng Anh là gì?
chắp cánh tiếng Anh là gì?
làm cho nhanh hn=fear winged his steps+ sự sợ h i làm cho nó chạy nhanh như bay=to wing one’s words+ nói liến thoắng- bay tiếng Anh là gì?
bay qua=to wing one’s way+ bay- bắn ra=to wing an arrow+ bắn mũi tên ra- bắn trúng cánh (con chim) tiếng Anh là gì?
(thông tục) bắn trúng cánh tay- (kiến trúc) làm thêm chái=to wing a hospital+ làm thêm chái cho một bệnh viện- (quân sự) bố phòng ở cánh bênwing- (cơ học) cánh- cantiliver w. cánh mạng tự do- swept w. (cơ học) cánh hình mũi tên

Source: https://hannysport.vn
Category: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0986.989.626